گربتوافتدم نظر چهره بچهره روبرو شرح دهم غم تورا نکته به نکته مو بمو
ازپی دیدن رخت همچو صبافتاده ام خانه بخانه دربدرکوچه به کوچه کو بکو
میرودازفراق توخون دل ازدودیده ام دجله بدجله یم به یم چشمه به چشمه جوبجو
دوردهان تنگ توعارض عنبرین خطت غنچه به غنچه گل به گل لاله به لاله بو به بو
ابرو وچشم وخال توصیدنموده مرغ دل طبع بطبع ودل بدل مهربمهروخوبه خو
مهرتورادل حزین بافته برقماش جان رشته به رشته نخ به نخ تاربه تارو پوبه پو
دردل خویش طاهره گشت وندیدجزتورا صفحه به صفحه لا به لاپرده به پرده توبه تو

طاهره قرةالعین

گربتوافتدم نظر
============

more persian poetry