Persian poems
درزمان هاى قدیم درایران شعرخوانى به همراه موسیقى اصیل بسیار مرسوم بوده و البته بیشتردر دربا ر سلاطین انجام مى گرفته است به این معنى که رامشگران به همراهى شاعران دربارى که اغلب آن ها براى چاپلوسى وخوش آیندشاه و یا حاکم وقت ا شعارى درمدح آن هاسروده بودند به همراه نوا زندگان مى خواندند باین ترتیب اشعار آن ها به گوش شاه خوش آیندتر و دلپذ یرتر مى شد ومژدگانى خوبى از شاه دریافت مى داشتند . از آن زمان شعر خوانى همراه با موسیقى اصیل معمول گردید. بنا براین شما هم مى توانید با انتخاب خود با کلیک بر روى اسامى اشعار مورد علاقهٴ خود از سروده هاى دلنشین شعراى گرانقدر قدیم ومعاصرایران به همراه هنرنمائى اساتید موسی قى ایرانى بهره مند شوید